The Lost India Lyrics – Nazar Battu

Yeah Abhi Payla, Jab chota bacha tha, Adhyapak ne paath padhaya, Jhooth bolna paap hai, Sach bolna sikhaya, Par jaise bada hua, Pata chala jhol jhaal hai, Yahan koyi sacha…