Charhai Lyrics – Nirmal Sidhu – G Surjit Ghola

5 5 Unglan Ch 5 5 Mundiya Charche Ne Tere Te Salaman Tenu Hundiya 5 5 Unglan Ch 5 5 Mundiya Charche Ne Tere Te Salaman Tenu Hundiya Jadhon Kidre…